OBCHODNÉ PODMIENKY:

1. Všeobecné ustanovenia
Spoločnosť ELEKTRO-MIX spol. s r.o. realizuje svoju obchodnú činnosť výlučne formou veľkoobchodu. To znamená, že svoj tovar predáva podnikateľským subjektom na území Slovenskej republiky a do zahraničia za účelom jeho ďalšieho predaja. Predpokladom obchodných vzťahov je, že odberateľ je oprávnený podnikať v danom odbore a má na to príslušné oprávnenie. Z uvedeného vyplýva, že obchodné záväzkové vzťahy, ako aj niektoré ďalšie súvisiace s podnikaním upravuje Zákon č. 513/91 Zb. v neskoršom znení - Obchodný zákonník. Kupujúci vykonaním objednávky akceptuje obchodné podmienky na dodanie tovaru vyhlásené predávajúcim.

2. Objednávanie tovaru
Tovar je možno objednať písomne, telefonicky, alebo e-mailom (pozri kontakt)

3. Dodacie podmienky
Miestom plnenia je prevádzkový sklad spoločnosti v Bratislave, Púchovská 8. Osobný odber na vyššie uvedenej adrese. Otváracia doba: pondelok až štvrtok od 07.30 do 15.30 hod, piatok od 07.30 do 14.00 hod. Zaslanie tovaru prostredníctvom prepravnej služby Geis, resp. Slovenskej pošty a.s., V tomto prípade účtujeme prepravné náklady podľa platných taríf konkrétneho prepravcu + balné. Dodanie tovaru na miesto určenia vozidlom spoločnosti ELEKTRO-MIX spol. s r.o. (podľa individuálneho posúdenia a dohody s odberateľom).

4. Ceny a platobné podmienky
Spoločnosť ELEKTRO-MIX spol. s r.o. pravidelne aktualizuje svoje ponukové cenníky, ktoré sú k dispozícii registrovaným klientom. Prípadné zľavy si kupujúci nastavuje sám podľa množstevných rabatov nastavených v cenníku, resp. podľa osobitnej dohody medzi predávajúcim a kupujúcim. Na vyžiadanie poverený pracovník vypracuje cenovú ponuku pre zákazkovú výrobu. Cenová ponuka nesmie byť postúpená tretej osobe. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien.

Platobné podmienky:
Hotovosť cez registračnú pokladnicu
Dobierka
Predfaktúra
Faktúra s individuálnou dobou splatnosti ( u klientov, ktorí nedodržujú termíny splatnosti faktúr nebude táto forma možná)

5. Dodacia doba
Ak je tovar na sklade expedujeme ihneď (ak objednávka príde do 12.00 hodín), alebo na druhý deň po zaregistrovaní objednávky. V prípade, že tovar nie je skladom bude klient informovaný o predpokladanom termíne dodania. Pri zákazkovej výrobe predovšetkým elektrických ohrievacích telies sú dodacie termíny individuálne.

6. Záruka a reklamácia tovaru
Spoločnosť ELEKTRO - MIX spol. s r.o. poskytuje záruku za akosť a úplnosť dodávky. I v tejto oblasti sa striktne držíme ustanovení Obchodného zákonníka , ktorý nestanovuje konkrétnu dĺžku záručnej doby. Jej určenie je ponechané na zmluvnej voľností predávajúceho a kupujúceho. Pri stanovení dĺžky záručnej doby kopírujeme dĺžku záručnej doby jednotlivých výrobcov. Môže byť od 6 mesiacov až do 24 mesiacov. Nakoľko sa jedná o špecifický tovar - náhradné diely do elektrospotrebičov. Základnou podmienkou uznania prípadnej reklamácie funkčnosti a kvality tovaru je skutočnosť, že montáž a s tým spojenú servisnú činnosť vykonala osoba odborne spôsobilá a oprávnená vykonávať opravy toho, ktorého zariadenia. Bližšie viď - reklamačný poriadok.

7. Záverečné ustanovenie
Otázky ,ktoré nie sú upravené v týchto obchodných podmienkach sa riadia príslušnou legislatívnou úpravou. Predovšetkým príslušnými ustanovením Zák. č. 513/91 Zb, v neskoršom znení - Obchodný zákonník.

REKLAMAČNÝ PORIADOK

1. Tento reklamačný poriadok upravuje spôsob , miesto reklamácie a postup pri riešení prípadných reklamácii. Pri reklamácii sa postupuje v súlade s týmto reklamačným poriadkom a za dodržania príslušných zákonných noriem Nakoľko spoločnosť ELEKTRO - MIX spol. s r. o. realizuje obchodnú činnosť výlučne v rámci veľkoobchodu, prípadné nároky na zodpovednosť za vady sa posudzuje podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a nie podľa Občianskeho zákonníka, resp. Zákona na ochranu spotrebiteľa.

2. Podľa § 429 ods. 2 Obchodného zákonníka platí, že dĺžka záručnej doby záleží od jej vymedzenia v zmluve, v záručnom liste alebo na obale. Konkrétnu dĺžku záručnej doby Obchodný zákonník nestanovuje, jej určenie sa ponecháva na zmluvné voľnosti predávajúceho a kupujúceho. Spoločnosť ELEKTRO- MIX spol. s r.o. striktne kopíruje dĺžku záručnej doby, ktorú si stanovujú jednotliví výrobcovia resp. subdodávatelia Dĺžka záručnej doby našej spoločnosti je od 6 do 24 mesiacov. Každý klient by sa mal oboznámiť s konkrétnymi záručnými podmienkami najneskôr pri kúpe tovaru, aby sa predišlo prípadným nedorozumeniam.

3. Reklamácie sa vzťahujú na preukázateľné funkčné chyby spôsobené výrobnou chybou, zistené po prevzatí tovaru alebo počas jeho používania v súladu s jeho určením. Základnou podmienkou pre uznanie prípadnej reklamácie funkčnosti a kvality tovaru je skutočnosť, že montáž a s tým spojenú a servisnú činnosť vykonala osoba odborne spôsobilá a oprávnená vykonávať opravy toho, ktorého zariadenia.

4. Reklamácia sa nevzťahuje na chyby spôsobené servisným technikom, resp. užívateľom počas používania tovaru neodborným zásahom, mechanickým poškodením, alebo ak zariadenie nebolo prevádzkované v štandardných prevádzkových podmienkach ( napr. zlá kvalita vody a v dôsledku toho dochádza k nadmernej tvorbe vodného kameňa ), zlé elektrické zapojenie, nesprávne diagnostikovaná chyba, neodstránenie pôvodnej chyby ,pre ktorú došlo k poruche spotrebiča a v dôsledku pretrvávajúcej chyby dôjde k poškodeniu nového náhradného dielu.
Poznámka: Uvedené príklady nie sú zoznamom všetkých prípadov, ktoré môžu v konečnom dôsledku viesť k odmietnutiu reklamácie. Preto sa jednotlivé prípady posudzujú prísne individuálne.

5. Je neprípustné, aby konečný spotrebiteľ uplatňoval reklamáciu priamo u spoločnosti ELEKTRO-MIX spol. s r.o. A to ani v prípade, že tovar - náhradný diel spotrebiteľ kúpil u inej obchodnej spoločnosti pre vlastnú potrebu, nakoľko ani tento postup neruší povinnosť, že spotrebiteľ musí reklamáciu v prvej rade uplatniť u servisného technika (osoba odborne pripravená a spôsobilá ), ktorý realizoval opravu jeho spotrebiča, a ktorý na mieste môže odborne posúdiť vzniknutú situáciu a na základe zistenej situácie vypracuje svoje stanovisko, ktoré zahrnie do montážneho listu, ktorý už vystavil pri ukončení príslušnej opravy.

6. Reklamovaný tovar musí byť fyzicky dodaný spoločnosti ELEKTRO-MIX spol. s r.o. spolu s reklamačným protokolom na posúdenie oprávnenosti reklamácie. V prípade, že nedokážeme relevantne posúdiť uplatňovanú reklamáciu bude tovar neodkladne postúpený na vyjadrenie výrobcovi, resp. subdodávateľovi. Celý proces reklamácie by nemal presiahnuť 30 dní. Spoločnosť ELEKTRO-MIX spol. s r.o. zásadne odmieta riešenie reklamácie cez telefón.

7. Otázky, ktoré nie sú upravené v tomto reklamačnom poriadku sa riadia príslušnou legislatívnou úpravou, predovšetkým príslušnými ustanoveniami Zákona č. 513/91 Zb. v neskoršom znení - Obchodný zákonník.